നക്ഷത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച - meaning in English

നാമം (Noun)
Stellar