നക്ഷത്രങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന പ്രക്രിയ - meaning in English

നാമം (Noun)
Uranoscopy