തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുക - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
abduct
kidnap
rescue