ചതിച്ചോ ബലം പ്രയോഗിച്ചോ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
abduct