അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും ആടുക - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
wabble