അങ്ങനെയല്ലാതാക്കുക - meaning in English

നാമം (Noun)
Declassify