അങ്ങനെ ആയിരിക്കട്ടെ ! - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
Amen!