അഗ്നിശമന സേവനം - meaning in English

നാമം (Noun)
Fire service