അഗ്നിശമന വിഭാഗം - meaning in English

നാമം (Noun)
Fire department