അഗ്നിവര്‍ഷകൗഷധം - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
provocative