അഗ്നിവര്‍ദ്ധകമായ - meaning in English

വിശേഷണം (Adjective)
Peptic
തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
digestive