അഗ്നിപര്‍വ്വതത്തില്‍നിന്നു പൊങ്ങിയൊഴുകുന്ന ദ്രവം - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
lava