അഗ്നിദേവ പത്‌നി സ്വാഹാദേവി - meaning in English

നാമം (Noun)
Swaha