അക്ഷരവിന്യാസ രീതി - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
spelling