അക്ഷമയുള്ള - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
petulant