അകാലത്തുള്ള - meaning in English

വിശേഷണം (Adjective)
Ill-timed
തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
premature