അംഗമായിരിക്കുക - meaning in English

ക്രിയ (Verb)
Sit on
തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
sit