അംഗമായി ചേര്‍ക്കുക - meaning in English

ക്രിയ (Verb)
Enroll
തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
enrol
enter