അംഗമല്ലാതായിത്തീരുക - meaning in English

ക്രിയ (Verb)
Take ones name off the book