അംഗഭംഗം വരുത്തുക - meaning in English

ക്രിയ (Verb)
Dismember
തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
cripple
limb
truncate