അംഗഭംഗം വരുത്തല് - meaning in English

നാമം (Noun)
Mayhem
Truncation