അംഗഭംഗം - meaning in English

നാമം (Noun)
Disfiguration
തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
rupture