അംഗപ്പൊരുത്തമായി - meaning in English

വിശേഷണം (Adjective)
Symmetrically