അംഗത്വം പിന്‍വലിക്കുക - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
secede