അംഗത്വം നല്‍കുക - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
admit
matriculate