അംഗത്വം - meaning in English

നാമം (Noun)
Enrollment
Fellowship
ക്രിയ (Verb)
Affiliation
തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
membership