അംഗച്ഛേദം നടത്തുക - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
excise