അംഗച്ഛേദം ചെയ്യുന്നതായി - meaning in English

വിശേഷണം (Adjective)
Stumpily