അംഗച്ഛേദം ചെയ്ത് ഉള്ളിലുള്ള അവയവവ്യത്യാസങ്ങളെ ആരായുന്ന ശാസ്ത്രം - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
anatomy