അംഗങ്ങള് - meaning in English

നാമം (Noun)
Limbs
Members
തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
fatherly