അംഗക്രിയായ - meaning in English

വിശേഷണം (Adjective)
Participial