അംഗം - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
component
constituent
limb
member