സുഘടിതമായ - meaning in English

വിശേഷണം (Adjective)
Well-knit
തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
elaborate
shapely
symmetrical