ശനിയാഴ്ച്ചയും ഞായറാഴ്ച്ചയും അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലെ രാത്രി - meaning in English

നാമം (Noun)
Week-night