ശക്തികൂട്ടുക - meaning in English

ക്രിയ (Verb)
Whet