റെയില്‍വേ വാഗണ് - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
waggon
wagon