രാജി വയ്‌ക്കുക - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
abdicate