മെഴുകുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ - meaning in English

വിശേഷണം (Adjective)
Waxen
Waxy