മൂര്‍ച്ചപ്പെടുത്തുക - meaning in English

ക്രിയ (Verb)
Whet