ബദല്‍വയ്‌ക്കുക - meaning in English

ക്രിയ (Verb)
Subrogate