ബദലായി - meaning in English

വിശേഷണം (Adjective)
By way of
Lien
തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
for
instead
vice
vice-