ബദലായ - meaning in English

വിശേഷണം (Adjective)
Acting
Substituted
Vicarious
തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
vice