ബഡായി - meaning in English

നാമം (Noun)
Vainglory
തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
brag
bravado