ബക്കറ്റ് - meaning in English

നാമം (Noun)
Situal
തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
bucket
pail