ബംഗാളിഎരുക്ക് - meaning in English

നാമം (Noun)
Bengal maddar