പശിമയുള്ള - meaning in English

വിശേഷണം (Adjective)
Epoxy
Gluey
Viscous
Waxy
തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
paste
pasty
sticky