പറ്റുന്ന - meaning in English

വിശേഷണം (Adjective)
Limy
Waxy
തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
adhesive
capable