നാല്‍ച്ചക്രവണ്ടി - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
waggon