ധരിക്കല് - meaning in English

നാമം (Noun)
Wearing
തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
wear