തേയ്‌മാനം - meaning in English

നാമം (Noun)
Attrition
Corrodent
Wear and tear
Wearing
തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
corrosion
depreciation
wastage
wear